Servisní činnost

Servis výtahového zařízení je zákonnou povinností každého provozovatele nebo majitele výtahu. Dobře udržovaný a zmodernizovaný výtah nejen že poskytuje komfort přepravovaným osobám, ale rozhodně přináší snížení provozních nákladů. Důležité ale také je, aby jeho uživatelé s výtahem dobře zacházeli, neboť i to je jedním z kritérií bezporuchového provozu.

Pravidelné revize, kontroly, prohlídky a zkoušky

Platná legislativa ukládá majitelům bytových domů a provozovatelům výtahových zařízení zajistit provádění revizí, kontrol a prohlídek za účelem zajištění bezpečnosti a funkčnosti těchto zařízení. Prováděním revizí a kontrol lze zabránit vzniku škod na zdraví a majetku. V případě havárie pojišťovna kontroluje, zda revize byla provedena dle platné legislativy. Pokud se zjistí, že provedena nebyla nebo byla nedokonalá, dojde ke krácení pojistného plnění nebo se může stát, že pojišťovna škodu na výtahovém zařízení vůbec neuhradí.

Provozní prohlídka

 • Jedná se o vizuální prohlídku a prověření správnosti funkce výtahu za účelem ověření bezpečného provozu výtahu,
 • prohlídky se provádějí u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů vždy 1x za 2 týdny, pokud není stanoveno výrobcem výtahu jinak. U malých nákladních výtahů se provozní prohlídka provádí 1x za 4 týdny,
 • prohlídku provádí zodpovědná osoba, kterou bývá dozorce výtahu.

Odborná prohlídka

 • Jedná se o funkční prohlídku, při které se prověří bezpečnostní prvky výtahu za účelem globálního posouzení stavu výtahu,
 • v rámci odborné prohlídky se prověří vedení dokumentace k výtahu a proškolení zodpovědné osoby k řízení výtahu,
 • u výtahů určených k přepravě osob nebo osob a nákladů je odborná prohlídka provádí v periodách dle níže uvedené tabulky,
 • u výtahů k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se prohlídky provádí v periodách 1x za 6 měsíců.
 • u plošin zpravidla 1x za 1 rok pokud není výrobcem uvedeno jinak.
Druh výtahu Lhůty pro provádění odborných prohlídek
Kategorie I. Kategorie II.
Výtahy určené k přepravě osob nebo osob a nákladů v budovách s volným přístupem veřejnosti 3 měsíce 2 měsíce
Výtahy určené k přepravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných z velké části uživateli budovy a omezeným přístupem veřejnosti 4 měsíce 3 měsíce

Kategorie I. – výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992

Kategorie II. – výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993

Pokud byla u výtahů kategorie II. odstraněná rizika, které spadají do části vysokých rizik uvedených v příloze A normy ČSN 27 4007. Mohou být lhůty prodlouženy na dobu dle kategorie I.

 

Odborná zkouška

 • Odborné zkoušky se provádějí v periodách dle níže uvedené tabulky, první odborná zkouška se provede dle lhůty od uvedení výtahu do provozu,
 • Zkoušku provádí inspekční technik servisní firmy, který stanový závěr k dalšímu provozu výtahu. V protokolu je rovněž stanoven příští termín zkoušky s termínem inspekční prohlídky.
 • Součástí zkoušky u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů. je stanovení provozních rizik, zjištěná rizika je třeba uvést do přílohy protokolu. U výtahů k dopravě nákladů se rizika posuzují s technickým provedením výtahu.
druh výtahu Lhůty
výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3 roky
výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 roků

Inspekční prohlídka

 • Vykonávají se u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů 1x za 6 let,
 • inspekční prohlídky provádí inspekční orgán typu A dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020,
 • cílem inspekční prohlídky je posouzení provozních rizik stanovených v příloze protokolu z odborné zkoušky,
 • závěrem je vytvoření inspekční zprávy, ve které jsou stanoveny opatření na odstranění rizik a vad.

Výtahy VROM s.r.o.

IČO: 10719831
DIČ: CZ10719831
Kesler Petr – jednatel splolečnosti

Adresa

Říční 992
541 01 Trutnov – Střední Předměstí

Email

Mobil: +420 606 611 709
E-mail: vytahy@vrom.cz

Email

Mobil: +420 606 611 709
E-mail: vytahy@vrom.cz